Trwa ładowanie...

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest „Media 4U” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 175848, NIP: 726-22-23-331, REGON 472012084, kapitał zakładowy 100.000 zł. dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej office@media4u.pl.

 

2. WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne.

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców w następujących celach:

 • marketing bezpośredni, w szczególności wysyłka newsletterów, informacji handlowych oraz ofert zawarcia umowy,
 • tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań usługobiorców, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w celu określonym w pkt 3 – stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

 

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celach określonych w pkt 3 do momentu wniesienia sprzeciwu przez Usługobiorcę.

 

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie przekazuje danych osobowych Usługobiorców osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę Usługobiorcy lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe Usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

8. PRAWA USŁUGOBIORCÓW

Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
 • prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 8 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.

Usługobiorca może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 8, kontaktując się z Administratorem.

 

9. PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, Usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

10. PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych Usługobiorców i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań.

 

11. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Copyrights © Media4U Sp. z o.o. All Rights Reserved.
Polityka prywatności